minibike Archive

Honda Monkey Z 50J 3-wheeler

Honda Monkey Z50J 3-wheeler thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Monkey Z50J 3-wheeler specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Honda Jazz 50 – 1994

Honda Jazz 50 ( Rebel 50 ) – 1994 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Jazz 50 – 1994 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

Suzuki Epo RV 50 -1982

Suzuki Landie FM50 – 1980 thông số kỹ thuật và hình ảnh Suzuki Landie FM50 – 1980 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Suzuki Landie FM 50 – 1980

Suzuki Landie FM50 – 1980 thông số kỹ thuật và hình ảnh Suzuki Landie FM50 – 1980 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Kawasaki KX 65 – 2005

Kawasaki KX65 – 2005 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki KX65 – 2005 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Honda Magna 50 – 1997

Honda Magna 50 – 1997 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Magna 50 – 1997 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Honda Zoomer – 2010

Honda Zoomer – 2010 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Zoomer – 2010 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: V-max Model: V-max Năm: Year: Read More

Honda Zoomer – 2009

Honda Zoomer – 2009 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Zoomer – 2009 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Moto Martin Tir

Moto Martin Tir thông số kỹ thuật và hình ảnh Moto Martin Tir specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Category: Động Read More

Yamaha Passol – 1980

Yamaha Passol – 1980 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Passol – 1980 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Yamaha SRX-6 Model: Yamaha SRX-6 Read More