50cc Archive

Suzuki Verde – 1998

Suzuki Verde – 1998 thông số kỹ thuật và hình ảnh Suzuki Verde – 1998 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Suzuki K 50 – 1996

Suzuki K50 – 1996 thông số kỹ thuật và hình ảnh Suzuki K50 – 1996 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Yamaha Passol – 1980

Yamaha Passol – 1980 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Passol – 1980 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Yamaha SRX-6 Model: Yamaha SRX-6 Read More

Yamaha LC 50 – 1980

Yamaha LC50 – 1980 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha LC50 – 1980 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Yamaha SRX-6 Model: Yamaha SRX-6 Read More

Honda Chaly CF 50 – 1997

Honda Chaly CF50 – 1997 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Chaly CF50 – 1997 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Yamaha SRX-6 Model: Read More

Honda Super Cub C 50 – 1979

Honda Super Cub C50 – 1979 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Super Cub C50 – 1979 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More

Honda Super Cub C 50 – 2008

Honda Super Cub C50 – 2008 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Super Cub C50 – 2008 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More