“Đọc qua bài này mới thấy vườn nhà có vài vò Lan mới ra hoa nhìn đẹp quá, thiết nghĩ mỗi nhà đều chừa một khoảng nhỏ mảng Read More