DAELIM: SÊN CAM – TĂNG SÊN CAM

1_1_104A

STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm
1 BÁNH CAM (NHÔNG CAM) DCP
2 SÊN CAM  DCCT
3 THANH CAO SU GIỮ SÊN CAM DCC
4 TẤM KIÊM LOẠI CỐ ĐỊNH SÊN CAM DCCS
5 RON TĂNG SÊN CAM DTF
6 BỘ PHẬN TĂNG GIẢM SÊN CAM DTLG
7 BU LÔNG THANH CAO SU GIỮ SÊN CAM 6X16 DTB
8 THANH CAO SU DẪN SÊN CAM DCCG
9 BU LÔNG 6X10 DB001
10 ỐC VÍT 6X6 DB002
11 BU LÔNG 6X16 DB003
12 LÔNG ĐỀN DSW
13 RON CAO SU 1.5X9.5 DOR001
14 BU LÔNG 6X12 DB004