DAELIM: VỎ MÁY

1_1_111A

STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm
    1 LỐC MÁY NỒI  
    2 LỐC MÁY BÊN NỒI  
    3 RON LỐC MÁY  
    4 LỐC MÁY DÊN  
    5 ỐC XẢ NHỚT  
    6 LỌC NHỚT XẢ  
    7 LÒ XO ỐC XẢ NHỚT  
    8 ỐNG THOÁT HƠI  
    9 VÒNG XIẾT  
   10 ĐŨA XY LANH  
   11 BẠC ĐẠN 21X28X10  
   12 PHỐT NHỚT 14X28X7  
   13 RON ỐC NHỚT  
   14 CHÂN CHỐT 10X16  
   15 BU LÔNG 6X50