Daelim: ĐẦU XI LANH – NẮP CHỤP XUPAP

1_1_101a

STT Sản Phẩm Mã sản phẩm
     2 DẪN VAL VSE1
     3 DẪN VAL
     4 BỆ GIỮ CAM CÒ
     5 RON ĐẦU XYLANH
     6 NẮP ĐẬY ĐẦU XYLANH
     7 RON NẮP ĐẬY ĐẦU XYLANH  DHG1
     8 CO XĂNG
   9-10 BU LÔNG NẮP ĐẬY ĐẦU XYLANH 6X22
    11 VÒNG CAO SU DẪN VAN 10X1.6
    12 VÒNG CAO SU CO XĂNG 33.5X3.0
    13 ĐŨA 6X130
    14 BU LÔNG HAI ĐẦU BẮT PÔ 6X35
    15 BU LÔNG HAI ĐẦU BẮT CO XĂNG 6X28 E1
    16 ĐINH TÁN 6MM
    17 ĐINH TÁN 8MM
    18 CHỐT, SƠ MI
    19 BU LÔNG CO XĂNG 6X20
    20 ĐÁNH LỬA, BUGI