Phân biệt các đời xe Kawasaki Estrella P.3

Source: Kawasaki Estrella Tank Logos

Phân biệt qua logo trên bình xăng lớn
“Kawasaki Estrella Tank Logos / Emblems”

Cần 3 bước để nhận dạng tương đối chính xác cho một chiếc xe Kawasaki Estrella, mỗi bước nhận dạng sẽ là một phần, Có 3 phần để tham khảo, bạn đang đọc P.3

BJ250A2, BJ250A3

BJ250B1

BJ250B2, BJ250B3, BJ250B4

BJ250B5, BJ250B6, Bj250B7

BJ250C7, BJ250C8, BJ250C9, BJ250C10, BJ250C12

BJ250D1, BJ250D2, BJ250D3, BJ250D4, BJ250D5, BJ250D10,

BJ250J7F, BJ250J8F, BJ250J9F, BJ250JDF

BJ250C6F

BJ250G2, BJ250G3, BJ250G4, BJ250G6F

BJ250J7F, BJ250J8F

BJ250C11

BJ250C1, BJ250C2, BJ250C3, BJ250C4, BJ250C5, BJ250C6, BJ250C6F

BJ250D6, BJ250D7, BJ250D8, BJ250D9, BJ250D6F

BJ250E1, BJ250E2, BJ250E3, BJ250E4

BJ250G1

BJ250H1

BJ250J7F, BJ250J9F

Dựa vào bản bên dưới đây chúng ta sẽ biết năm sản xuất của từng mẫu

Kawasaki Estrella 250: Nơi thời gian lắng đọng
Phân biệt các đời xe Kawasaki Estrella
Phân biệt các đời xe Kawasaki Estrella P.2